Osobné údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými predpismi je pre nás dôležité a ich ochrana je jednou z našich priorít.

Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, a to predovšetkým prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, najmä v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sme koncipovali formou otázok tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnom pomere

Zoznam sprostredkovateľov

Spracovateľské činnosti

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
 2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
 3. Aké osobné údaje spracúvame?
 4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
 5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
 6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
 7. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?
 8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
 10. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 11. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku ochrany Vašich osobných údajov?
 12. Kde nás môžete kontaktovať?

 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spravidla ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom alebo aj dlžníkom/ručiteľom dlžníka/záložným dlžníkom.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých detailnejšie píšeme v bode 8. – Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Na úvod by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť. Ide o pojmy, ktoré sú definované v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre Vás „preložiť“ do zrozumiteľnejšej podoby:

- osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, IP adresa a pod.,

- dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

- spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,

- prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,

- sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene,

- účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

- osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,

- profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané
s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky,

- príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje iba v takom rozsahu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti
a súčasne plnili úlohu realizovanú vo verejnom záujme, ktorou je vymáhanie pohľadávok, ktoré sú verejnými prostriedkami.

Za účelom splnenia úlohy, ktorú naša spoločnosť realizuje vo verejnom záujme, spracúvame Vaše bežné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia, a údaje o majetkových pomeroch.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 

Bežné osobné údaje - základné identifikačné údaje

K nim patrí Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia. Ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, k nim patrí aj IČO a miesto podnikania.

 

Údaje o majetkových pomeroch

Tieto údaje sme získali najmä z dokumentácie k pohľadávke, ktorá nám bola odovzdaná na základe:

 1. zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorou nám bola pohľadávka voči Vám postúpená od subjektu verejnej správy ako pôvodného veriteľa, a/alebo
 1. zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu, ktorou nám bola pohľadávka štátu voči Vám odovzdaná od správcu pohľadávky štátu na vymáhanie podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 374/2014“).

 

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, iná kontaktná adresa, ktoré sa nachádzali v dokumentácii k pohľadávke alebo ktoré ste nám poskytli.

 

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Pre lepšie pochopenie na aké účely Vaše osobné údaje používame, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti:

4.1. Spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu

4.1.1 Spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti

Spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Ide najmä o zákon 374/2014, ktorý nám, ako poverenej osobe, ukladá povinnosť vymáhať nezaplatené splatné pohľadávky štátu a uplatňovať právne nároky s nimi súvisiace.

Medzi ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, patria napríklad: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z.z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

4.1.2 Spracúvanie na základe plnenia našej úlohy realizovanej vo verejnom záujme

Účelom, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame, je vymáhanie nezaplatených splatných pohľadávok a uplatňovanie právnych nárokov s nimi súvisiacich, ktoré voči Vám ako dlžníkovi/ručiteľovi/ záložnému dlžníkovi máme ako veriteľ, a/alebo ktoré uplatňujeme ako poverená osoba podľa zákona 374/2014.

Vaše osobné údaje spracúvame:

 1. na základe zákona 374/2014, v nadväznosti na ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a súčasne aj

 

 1. v nadväznosti na ust. čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR, t.j. z dôvodu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktorou je vymáhanie pohľadávok, ktoré sú verejnými prostriedkami, a ktorú plníme tým, že voči Vám vymáhame nezaplatené splatné pohľadávky, ktoré sú verejnými prostriedkami, a uplatňujeme právne nároky s nimi súvisiace.

V prípade, ak naša spoločnosť nadobudla pohľadávky voči Vám alebo vymáha pohľadávky voči Vám podľa zákona 374/2014 na základe zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu, ktoré uzavrela so správcami pohľadávok štátu, alebo na základe zmlúv o postúpení pohľadávok štátu, ktoré uzavrela so správcami pohľadávok štátu, zákonnými dôvodmi spracúvania Vašich osobných údajov sú oba dôvody uvedené v písm. a) a b) súčasne.

V prípade, ak naša spoločnosť nadobudla pohľadávky voči Vám na základe zmlúv o postúpení pohľadávok, ktoré uzavrela so subjektami verejnej správy inak než podľa zákona 374/2014, zákonným dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je dôvod uvedený v písm. b).
V tomto prípade je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie našej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktorou je vymáhanie pohľadávok, ktoré sú verejnými prostriedkami.

Pre vyššie uvedené účely nie je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, ale ide o zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov bez poskytnutia Vášho dobrovoľného súhlasu s ich spracúvaním.

 

4.2. Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

4.2.1 Spracúvanie na marketingové účely

Nespracúvame Vaše osobné údaje pre účely marketingu. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel.

 

4.2.2 Nahrávanie telefonických hovorov

Telefonické hovory na našom Call centre zverejnenom na našom webovom sídle www.konsolidacna.sk, ani telefonické hovory na inom našom telefonickom čísle nenahrávame.

Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas s nahrávaním telefonických hovorov pri telefonickom kontakte s Vami.

 

 1. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať.

 

 1. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Vaše osobné údaje, minimálne v rozsahu bežných osobných údajov - základných identifikačných údajov, kontaktných údajov a údajov o majetkových pomeroch, sme nadobudli na základe zmlúv o postúpení pohľadávok, ktorými nám Vaši pôvodní veritelia postúpili pohľadávky voči Vám ako dlžníkovi/ručiteľovi/záložnému dlžníkovi, ako aj na základe zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu, ktoré sme ako poverená osoba uzavreli so správcami pohľadávok štátu a na základe ktorých voči Vám vymáhame a uplatňujeme pohľadávky štátu.

Všetky zmluvy o postúpení pohľadávok a zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu, ktoré boli nami uzavreté po 01.01.2011, sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR na webovom sídle: www.crz.gov.sk, pričom osobné údaje v nich uvedené sú anonymizované resp. nie sú vôbec v tomto registri zverejnené..

Okrem bežných osobných údajov sme Vaše ostatné osobné údaje získali priamou písomnou, telefonickou alebo elektronickou komunikáciou s Vami.

Údaje o Vašich nehnuteľnostiach sme získali aj z katastra nehnuteľností, prostredníctvom portálu www.katasterportal.sk.

 

 1. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

Profilovanie sa používa za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok.

Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.

Radi by sme Vás informovali, že v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

 1. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu
a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie
o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu posúdeniu, či sú splnené podmienky pre vymazanie osobných údajov. Môže nastať situácia,  kedy máme povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje. V tomto prípade sme oprávnení ponechať si Vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje Vami určenému subjektu v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo namietať

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame
v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u nás, a to e-mailom na adresu
osobne-udaje@konsolidacna.sk alebo písomne na adresu sídla našej spoločnosti Cintorínska 21. 814 99 Bratislava 1.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti
o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Za akú dobu môžete očakávať odpoveď od nás?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

 

Sprostredkovatelia

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, prípadne zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým dodávatelia IT služieb, audítori, a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre našu spoločnosť a s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu
o spracúvaní osobných údajov.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše informačné systémy alebo iné služby zabezpečujúce náš riadny chod a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel ochrany osobných údajov, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri ich výbere dbáme na to, aby riadne spĺňali opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

 

Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú:

 1. Griff Team Technologies s.r.o., Jičínska 29, 130 00 Praha 3, služby správy modulov informačného systému „CDT2“ - systému pre správu pohľadávok a služieb pre zabezpečenie softvérovej podpory spojeného s prevádzkou systému, vývoj nových a úpravy existujúcich modulov, aktualizácia dodaných verzií modulov, poskytovanie linky technickej podpory
  a administrátorská podpora nových verzií autorského produktu MRS. DAISY,

 

 1. ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02  Bratislava – Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok (IS KaSP)

 

 1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tlače a doručovania, na adresu dlžníkov, predvyplnených poštových poukazov na výplatu, prostredníctvom ktorých nám môžu dlžníci zaplatiť svoje záväzky,

 

 1. Dravecký & Partner Audit, s.r.o., Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 35 775 483, audítor účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

 1. A.V.I.S – International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava – informačný systém na správu registratúry

 

 1. ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín – integračný komponent na elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov ústredného portálu verejnej správy

 

 1. Podnikateľ Mgr. Miroslav Sabo, PhD, Ulica Teodora Tekela 6479/5, 917 01 Trnava, IČO: 52400531 – Návrh možností použitia pokročilých analytických metód

 

Subjekty verejnej správy a iné subjekty

Sme viazaní, vrátane našich zamestnancov, povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. Výnimkou  tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori, správcovia pohľadávok štátu, orgány verejnej moci, a pod.

 

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

 

 1. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku ochrany Vašich osobných údajov?

 

Európska legislatíva:

Charta základných práv Európskej únie – článok 8,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR).

 

Národná legislatíva:

Ústava Slovenskej republiky – článok 22,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 1. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, alebo Vám bude po prečítaní tohto dokumentu čokoľvek nejasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme.

Máme určené zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov, ktoré dohliadajú na riadne spracúvanie osobných údajov. Na tieto zodpovedné osoby sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese: osobne-udaje@konsolidacna.sk alebo poštou na adrese:

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99 Bratislava 1.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Stav ku dňu 9.6.2021