Projekt agentúry pre prácu s problémovými pohľadávkami

Na základe Plánu práce vlády SR na rok 2000, schváleného uznesením vlády č. 47 zo dňa 26. 1. 2000, bolo Ministerstvu financií SR uložené do konca februára 2000 predložiť na rokovanie vlády projekt agentúry pre prácu s postúpenými pohľadávkami - Slovenská konsolidačná, a. s.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 15. 3. 2000 schválila predkladaný materiál - Projekt agentúry pre prácu s postúpenými pohľadávkami - Slovenská konsolidačná, a. s. (SK, a. s.), ktorý obsahoval:

 • základné princípy fungovania agentúry,
 • štruktúru orgánov a ich kompetencie,
 • organizačnú štruktúru a náplň práce hlavných funkcionárov spoločnosti, základnú charakteristiku portfólia agentúry po prvej etape predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk,
 • základné spôsoby a metódy práce s pohľadávkami a nakoniec
 • časový harmonogram vybudovania agentúry ako samostatnej inštitúcie nezávislej od materských bánk.

Hlavný cieľ

Agentúra má vo svojom portfóliu spravovať a vymáhať klasifikované pohľadávky postúpené z portfólií reštrukturalizovaných bánk. Jej hlavným cieľom je urýchlené vysporiadania týchto pohľadávok, a to urýchlením likvidácie neživotaschopných podnikov a podporením reštrukturalizácie životaschopných podnikov.

Cieľom reštrukturalizácie má byť umožnenie pokračovať v tých výrobných a podnikateľských činnostiach podniku, ktoré sú ekonomicky opodstatnené. Výťažok z uspokojenia pohľadávok má slúžiť na zníženie fiškálnych nákladov reštrukturalizácie bánk a podnikového sektora. Vzhľadom na kvalitu portfólia agentúry projekt nepredpokladal vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok než cca 10 %.

SK, a. s. mala byť v súlade s projektom relatívne malá organizácia zameraná na rýchle vysporiadanie pohľadávok. Mala byť riadiacou jednotkou, ktorá by koordinovala rýchly predaj aktív a kontrakty pre správu a nakladanie s pohľadávkami.

V tejto oblasti mala plne využívať renomované špecializované agentúry, pričom využitie súkromného sektora sa malo zakladať predovšetkým na princípe prémie za úspešnosť (tzv. success fee), resp. inom spôsobe motivácie pre rýchle a efektívne vysporiadanie pohľadávok. Predaj aktív mal byť uskutočňovaný a kontrakty pre správu pohľadávok sa mali uzatvárať zásadne aukčným spôsobom, resp. inými formami verejnej súťaže.

Doba činnosti

Vzhľadom na hlavný cieľ, používané metódy projekt agentúry predpokladal ohraničenú dobu existenciu Slovenskej konsolidačnej, a. s. Vzhľadom na štruktúru portfólia a právny stav pohľadávok agentúra nemala existovať dlhšie než 3 až 5 rokov .

Za toto obdobie mala vysporiadať portfólio postúpené v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk. Predpokladalo sa, že v poslednom jednom až dvoch rokoch fungovania agentúry budú v jej portfóliu iba právne komplikované prípady čakajúce na súdne rozhodnutie. Po uplynutí tejto doby by mala byť konsolidačná zlikvidovaná.

Vzhľadom k tomu, že agentúra po splnení svojej hlavnej úlohy bude predstavovať funkčný subjekt so špecifickým know – how, kvalifikáciou pracovníkov, informačnou základňou aj kontaktmi, alternatívou k likvidácii bola jej privatizácia .

Financovanie

Primárnym zdrojom financovania prevádzkových nákladov a činnosti agentúry by mali byť výnosy z realizácie pohľadávok. Tieto výnosy by nemali byť z agentúry odčerpávané. Ak v niektorom roku fungovania by agentúra v mimoriadnom prípade nebola schopná naplniť plán likvidity , to znamená, že prevádzkové náklady agentúry presiahnu inkasované výnosy z realizácie pohľadávok, dodatočná likvidita by sa mala zabezpečiť zvýšením základného imania spoločnosti.
Metódy a postupy nakladania s aktívami

Metódy a postupy nakladania s aktívami agentúry sa v konečnom dôsledku mali stanoviť v závislosti od:

 • detailnej analýzy portfólia agentúry z pohľadu právneho stavu, doby od vyhlásenia konkurzu alebo podania návrhu na konkurz, veľkosti pohľadávky, veľkosti dlžníckeho subjektu, regionálneho a odvetvového rozloženia dlžníkov, spôsobu zaistenia pohľadávky, doby od poslednej splátky istiny a úroku atď.,
 • existujúceho legislatívneho rámca.

Orgány agentúry a ich kompetencie

Slovenská konsolidačná, a. s. mala byť agentúrou, ktorá riadi veľký objem pohľadávok finančne krytých verejnými zdrojmi a ktorá má značný dopad na fungovanie podnikovej sféry. Bolo preto nevyhnutné, aby bola zabezpečená čo najvyššia transparentnosť operácií agentúry, aby boli od seba oddelené kontrolné a rozhodovacie právomoci a aby rozhodovanie o spôsobe nakladania s aktívami bolo profesionálne a v súlade s hlavným cieľom agentúry.

Aj keď bola SK, a. s. zriadená ako akciová spoločnosť podľa obchodného zákonníka, uvedené požiadavky na fungovanie agentúry sa mali zabezpečiť prostredníctvom zloženia orgánov spoločnosti, ich kompetenciami a nakoniec vytvorením a existenciou dodatočného orgánu, ktorým je Investičný výbor. Významným prvkom v tejto oblasti je aj kreovanie dozornej rady zo zástupcov rôznych ministerstiev a nominovaním do pozície jej pozorovateľov zástupcov významným ekonomických a sociálnych organizácií.

V Dozornej rade SK, a. s. sú tak zastúpení reprezentanti štátnych inštitúcií, aj reprezentanti súkromného sektora, medzi nimi aj zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Konfederácie odborových zväzov, parlamentného výboru pre rozpočet, financie a menu a parlamentného výboru pre hospodárstvo.

Špecifickým orgánom a ďalším prvkom v mechanizme transparentnosti bolo kreovanie osobitného orgánu - Investičného výboru- ako poradného orgánu predstavenstva dozornej rady. Jeho úlohou je navrhovať spôsoby a metódy práce s aktívami agentúry, usmerňovať predstavenstvo pri vypracúvaní návrhov na spôsob riešenia jednotlivých pohľadávok resp. pohľadávok voči jednotlivým dlžníkom. V tomto kontexte je v kompetencii Investičného výboru najmä: predkladať dozornej rade stanovisko k podnikateľskému plánu, poskytovať dozornej rade stanoviská k navrhnutým spôsobom a metódam nakladania s aktívami agentúry, vrátane očakávaných výnosov z rôznych stratégií nakladania, vyjadrovať sa k návrhom plánu využitia súkromného sektora pre správu a nakladanie s aktívami, predkladať predstavenstvu návrhy na nakladanie s aktívami agentúry. Investičný výbor má byť zložený minimálne z troch renomovaných odborníkov s vynikajúcou reputáciou a medzinárodnými skúsenosťami v bankovníctve, najmä investičnom, a v rôznych súkromných podnikateľských sektoroch, ako aj znalosťou obchodných zásad v konkurenčnom trhovom prostredí.

Kontrolné mechanizmy

Kontrolné mechanizmy spoločnosti majú byť koncipované predovšetkým na nasledovných princípoch :

 • zloženie a kompetencie orgánov spoločnosti, jednoznačné oddelenie kontrolnej, rozhodovacej a výkonnej funkcie medzi dozornú radu, investičný výbor a predstavenstvo,
 • Investičný výbor zložený z jednotlivcov zo súkromného sektora, ktorí majú značné skúsenosti v bankovníctve a podnikaní, vrátane zahraničných odborníkov v tejto oblasti
 • uplatňovanie nezávislého odhadu možnej výťažnosti aktív súkromnými odhadcami,
 • vyžiadané ročné alebo podľa uváženia periodické audity nezávislým externým audítorom,
 • existencia a dodržiavanie kódexu profesionálnej etiky pracovníkmi agentúry,
 • existencia útvaru vnútorného dohľadu podriadeného dozornej rade.

Kontakty
h
hghg
e-mail: ghgh
tel.: hg
fax: ghhg