Organizačná štruktúra

SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
slovkons@slovenska-konsolidacna.sk
Tel.: 02/57 289 100
Fax: 02/57 289 400
IČO: 35776005
Reg. č. 2257/B Obch. reg.
Okresného súdu Bratislava I
Copyright © 2015 SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. Všetky práva vyhradené. Vytvorené spoločnosťou ARTEXE s.r.o.