ELITECH, s.r.o.

Číslo OV: 96/2023 zo dňa 22.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Značka dokumentu: K028546 Subjekt: ELITECH, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx?csrt=13089729758862978294


Dátum 23. 5. 2023